Samantha Medema
August 19, 2022

Samantha Medema

 Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Maryland, Hạt Baltimore

Chứng chỉ Giảng dạy Tiểu học Cấp 1-6, Đại học Moreland và Văn phòng Giám đốc Giáo dục Tiểu bang ở Washington, DC

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế