Marithel Macarine
August 19, 2022

Marithel Macarine

Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Cebu

Giấy phép cho Giáo viên, Ủy ban Quy Chế Chuyên nghiệp

Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori (3-6 tuổi), Montitute International

Chứng chỉ TESOL / TEFL, Trường Quốc tế Harvest Christian

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế