June Butil
August 19, 2022

June Butil

Cử nhân Giáo dục Trung học (Tiếng Anh), Đại học Bang Mindanao

Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp

Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori, Viện Đào tạo Montitute Montessori

Chứng chỉ TESOL

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế