Fred Meneses
August 19, 2022

Fred Meneses

 MEd Giáo dục Đặc biệt, Đại học Philippines

 Chứng chỉ về Giáo dục Bản địa, Đại học Công nghệ Queensland, Brisbane

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế