Alpha Butil
August 19, 2022

Alpha Butil

Cử nhân Giáo dục Trung học (Tiếng Anh), Đại học Bang Mindanao

Kiểm tra Giấy phép cho Giáo viên, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp

Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori, Viện Đào tạo Montitute Montessori

Chứng chỉ TESOL

Chứng chỉ Hướng dẫn chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế