Lanie Nacario
August 19, 2022

Lanie Nacario

Cử nhân Khoa học về Trị liệu Nghề nghiệp, Cao đẳng Emilio Aguinaldo

Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp

Văn bằng Giáo dục Đặc biệt, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế