Teachers
August 19, 2022

Kathryn Waldron

Cử nhân Nghệ thuật trong Thực hành Chăm sóc Xã hội, Viện Công nghệ Sligo

Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục Mầm non, Đại học West of England

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế