Fraud Blocker Sajani Shah - ISSP
Zalo OA icon
Sajani Shah
August 19, 2022

Sajani Shah

Cử nhân Khoa học Quản lý, Đại học Warwick

Chứng chỉ Sau đại học về Giáo dục Quốc tế (PGCE), Đại học Nottingham

Chứng chỉ IV IN TESOL, Trường Anh Ngữ Úc Việt

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế