Ronan Donohue
August 19, 2022

Ronan Donohue

Cử nhân Khoa học Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Ireland

Văn bằng Sư phạm Tiểu học, Đại học Moreland

Chứng chỉ giảng dạy của Quận Columbia

Chứng nhận Giáo viên Đủ tiêu chuẩn (Giáo dục Tiểu học), Vương Quốc Anh

Chứng chỉ TEFL/TESOL

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế