Teachers
August 19, 2022

Jennifer Hodgson

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Wisconsin

Cử nhân Tâm lý học (chính) và Khoa học Hành vi (phụ) – Đại học McGill, Canada.

Chứng chỉ về ‘Tư vấn Sức khỏe Hiện tại’ – KU LeuvenX

Chứng chỉ về ‘Sự đồng cảm và Trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc’ – KU LeuvenX

Chứng chỉ về ‘Sơ cứu tâm lý’ – Đại học John Hopkins (trực tuyến)

Chứng chỉ TESOL (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại) – Hội thảo Oxford

Văn bằng cấp độ 3 về ‘Liệu pháp hành vi nhận thức’ (CBT) – MyOxbridge (đang theo học)