Holly Younglove
August 19, 2022

Holly Younglove

Thạc sĩ Giáo dục Thể chất và Khoa học Sức khỏe, Đại học Bang Emporia

Cử nhân Khoa học Giáo dục, SUNY Cortland

 Giáo viên Thể dục / Sức khỏe Chuyên nghiệp được Chứng nhận K-12

 Chứng chỉ MYP về Dạy & Học

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế