Evie Cobb
August 19, 2022

Evie Cobb

Thạc sĩ Giáo dục về Học tập và Công nghệ, Đại học Western Governor

Cử nhân Nhân loại học chuyên ngành Khoa học Nguyên sinh, Đại học Bang Arizona

Chứng chỉ Giảng dạy Chuyên nghiệp Florida Lớp K-6, Bộ Giáo dục Florida

Chứng chỉ TESOL, Học viện TEFL quốc tế

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế