Teachers
August 19, 2022

Elizabeth Hinson

Bằng Thạc sĩ về Giáo dục Tiểu học, Cao đẳng New Jersey

Bằng Cử nhân về Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn – Lập trình và Quản lý, Đại học Bắc Texas

Chứng chỉ CELTA

Chứng chỉ Giáo viên Tiểu bang Texas

Chứng chỉ Giáo viên bang New Jersey

Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Chứng chỉ Triển Khai Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu học, Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế