Teachers
August 19, 2022

Eduardo Salegas

 Cử nhân giảng dạy tiếng Anh, Đại học Quốc gia Tucuman

Chứng chỉ “Hỗ trợ và hướng dẫn học sinh”, Đại học Quốc gia Tucuman

Chứng chỉ “Dự án Nghiên cứu”, Đại học Quốc gia Tucuman

Chứng chỉ “Đọc hiểu trong lớp học tiếng Anh”, Viện Đào tạo Giáo viên Argentina.