Teachers
August 19, 2022

Dennis Dapal

Thạc sĩ Giáo dục Âm nhạc, Cao đẳng Santa Isabel

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc, Đại học Silliman

Nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc sử dụng Dalcroze Eurhythmics, Học viện Jacque Dalcroze, Geneva, Thụy Sĩ

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1; Học tập khám phá và Học tập thông qua vui chơi, Phần 3, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Tham dự Chương trình Chuyên sâu cho Trẻ Mầm non tại Trường Quốc tế Luxembourg, Luxembourg