Cheska Valdes
August 19, 2022

Cheska Valdes

Cử nhân Khoa học, Phát triển Trẻ em và Giáo dục Trẻ vị thành niên trong Giáo dục Đặc biệt, Manila Philippines

 Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy Chế Chuyên nghiệp, Philippines

 Văn bằng Sư phạm Mầm non

Chứng chỉ IELTS, Hội đồng Anh Việt Nam

Chứng chỉ Triển Khai Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu học, Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế