Barbara Amador
August 19, 2022

Barbara Amador

Bằng Thạc sĩ Giáo dục tập trung vào Giảng dạy Quốc tế, Đại học Bang Framingham

Bằng Cử nhân về Khoa học Giáo dục với trọng tâm về Toán học, Universidad Católica Redemp​toris Máter

 Bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Hệ thống, Universidad Nacional de Ingeniería

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Chứng nhận ISTE cho Giáo viên, Hiệp hội Công nghệ Quốc tế

Chứng nhận Google Nhà đào tạo Cấp độ 1 & 2, Google for Education, Hoa Kỳ